Protokoll fört vid årsmöte 2005–02-03 Katrineholms skyttar

 

 

1.      Mötets öppnande

Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2.      Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson

 

3.      Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

 

4.      Prövning om stämman blivit behörigt kallad

 Ja

 

5.      Godkännande av dagordningen för årsmötet

Ja

 

6.      Val av justerare till årsmötesprotokollet

Till justerare valdes Bo F och Johan J

 

7.      Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året förutom juli och juluppehåll. En gång i månaden har minst två från styrelsen varit närvarande. Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tio sammankomster, övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.

KS har genomfört en klubbtävling varannan månad med olika teman. Klubben har dessuotm haft tre stycken deltävlingar för klubbmästerskapet. Resultat av 11 deltagande:

1:a Rolf R

2:a Hans Eriksson

3:a Kennet K

 

KS har varit representerade på några av årets kretstävlingar med blandade resultat. KS hade nio stycken skyttar anmälda till Riksmästerskapet.
KS har även haft flera företag för visning och individuella tävlingar.

 

Jenny H har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.

 

Medlemsantalet den 31 dec 2004 var 12 stycken, varav samtliga är aktiva.

 

8.      Genomgång av kassaberättelse för 2004

Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi.

                            Kassaberättelse redovisas i bilaga.

 

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

 

 

10.  Val av ordförande, kassör, suppleanter, materialförvaltare och tävlingsledare

 

Val av ordförande                                1 år                Hans Eriksson

 

Val av kassör                                       2 år                Kennet K

 

Val av 2 suppleanter                            1 år                Bo F och Johan J

 

Val av materialförvaltare                       1 år                Jan-Olof P

 

Val av tävlingsledare                            1 år                Jan-Olof P

 

11.  Övriga frågor

Skjuttiderna är torsdagar 18.00-20.00, nybörjarna kommer att delas in i olika tidsperioder t. ex. 18.00-19.00 så att det inte blir så mycket sitt-tid mellan skjutomgångarna. Sommartid kommer skjutningen eventuellt att ske måndagar 18.00-20.00.

 

Under december 2004 tillkom många nya medlemmar vilket klubben ser som positivt. Diskussion fördes om att ej ta in fler nya medlemmar under våren så att alla får möjlighet att komma in i verksamheten i sin egen takt.

 

Hans Eriksson informerade om att sista inomhusskjutningen är den 7/4 2005 och att den första utomhusskjutningen är planerad till den 11/4 2005 på Dammängens pistolbana. Koden på låset till bommen kommer att ändras i vår, medlemmarna kommer att informeras om ny kod muntligt.

 

Mötet beslutade om inköp av en del nytt material samt att avvakta med inköp av den Browning kaliber 22” som testats på prov, då den ej är i tillfredställande skick.

 

12.  Mötets avslutande

Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

Sekreterare Jenny H

 

Justeras:

                              Ordförande Hans Eriksson