Protokoll fört vid årsmöte 2004 –02-12 Katrineholms skyttar

 

  1. Mötets öppnande

   Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

    

  2. Val av ordförande för årsmötet

   Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson

    

  3. Val av sekreterare för årsmötet

   Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

    

  4. Prövning om stämman blivit behörigt kallad

   Deltagare vid årsmötet anser sig behörigt kallade.

    

  5. Godkännande av dagordningen för årsmötet

   Ja

    

  6. Val av justerare till årsmötesprotokollet

   Till justerare valdes Bo F och Johan J

    

  7. Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

   Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året förutom juli och juluppehåll.
   En gång i månade har minst två från styrelsen varit närvarande.
   Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tio sammankomster,
   övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.

   KS har genomfört en klubbtävling varannan månad med olika teman.

   KS har varit representerade på några av årets kretstävlingar med blandade resultat.
   KS har även haft flera företag för visning och individuella tävlingar.

   På klubbens KM i december ställde nio skyttar upp. KM:et fick avsluta året med prisutdelning.

    

   Följande skyttemärken har delats ut:

   Silver- Mats J

   Inget guldmärke har delats ut under 2003.

   Medlemsantalet den 31 dec 2003 var 14 stycken.

    

  8. Genomgång av kassaberättelse för 2003

   Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi.

    

    

  9. Ansvarsfrihet för styrelsen

   Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för året 2003.

    

  10. Val av ordförande, sekreterare, suppleanter, materialförvaltare, tävlingsledare, samt revisor

    

   Val av ordförande

   1 år

   Hans Eriksson

   Val av sekreterare

   2 år

   Jenny H

   Val av 2 suppleanter

   1 år

   Bo F och Johan J

   Val av revisor

   2 år

   Rolf R

   Val av materialförvaltare

   1 år

   Jan-Olof P

   Val av tävlingsledare

   1 år

   Jan-Olof P

    

  11. Övriga frågor

   Skjuttiderna är torsdagar 18.00-20.00, för de som bor utanför staden 18.00-19.00 och för de som bor i staden 19.00-20.00. Sommartid kommer skjutningen eventuellt att ske måndagar 18.00-20.00.

    

   Hans Eriksson informerade om att sista inomhusskjutningen är den 8/4 2004 och att den första utomhusskjutningen är planerad till den 15/4 2004 på Dammängens pistolbana.

    

   Mötet beslutar om inköp av ytterligare ett klubbvapen av kaliber 22.

    

   Diskussion förs kring krångel med "anonyma" inbetalare, alla avgifter är dock betalda.

    

   Diskussion fördes kring ökad aktivitet i klubben.

    

  12. Mötets avslutande

Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visa intresse.

 

Vid protokollet

Sekreterare Jenny H

 

Justeras:

Ordförande Hans Eriksson