Protokoll fört vid årsmöte 2002-01-20 Katrineholms Skyttar

( Komplett protokoll skickas till samtliga medlemmar.)

 

  1. Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen
   KS har haft skjutningar i Duveholmshallen samt på Dammängens skjutbana.
   Skjutningar har förekommit varje vecka förutom juli och juluppehåll.
   KS har genomfört en klubbtävling varje månad.
   Postboxen tillhörande klubben har sagt upp pga. av prishöjning.
   Posten adresseras nu till ordföranden. ( Hasse Eriksson )
   KS har fått nya medlemmar under 01, Rune M och Cristina T.
   Medlemsantalet var vid årets slut 16 stycken.
   Jan-Olof P var närvarande vid besiktningen av Dammängens skjutbana,
   han har även representerat KS vid några av kretsens tävlingar.
  2. Revisorer
   Revisorn godkänner föreningen ekonomi det gångna året.
  3. Ansvarsfrihet för styrelsen
   Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
  4. Val av styrelse ledamöter, suppleanter, revisorer, materialförvaltare, tävlingsledare
   Ordförande, 1år, Hasse Eriksson
   Sekreterare, 2år, Rune M
   Suppleanter, 1år, Johan J, Bo F
   Revisor       , 1år, Rolf R
   Materialförvaltare, 1år, Jan-Olof P
   Tävlingsledare, 1år, Jan-Olof P
   Att var för sig eller i förening teckna föreningens firma valdes ordförande och kassör.
  5. Övriga frågor
   * Ett förslag på att höja årsavgiften från 300 kr till 350 kr godkändes av stämman.
   Denna avgift skall börja att gälla från år 2003.

   * Stämman beslutade att subventionera årsavgiften för de medlemmar som är under 18 år till 250 kr.

   * Stämman bestämmer att icke medlemmar som skall skjuta på föreningens tider
   får betala 50 kr per gång och medlemmar betalar 25 kr per gång.

   * Ordföranden informerade om att skjuttider hade bokats
   torsdagar kl 18:00- 20:00 samt söndagar kl 17:00-18:00.

   * Information om att utomhusskjutningarna börjar veckan efter påsk på torsdagar kl 18:00 –21:00

 

                      Vid protokollet

                      Rune M