Protokoll fört vid årsmöte 2007-01-25 Katrineholms skyttar

Närvarande:   Rolf R, K-E N, Hans Eriksson, Robert E, Kennet K, Göran P,
Jenny H, Ingmari S, Anne-sofie K, Mats J, Pia W

 

1.      Mötets öppnande

Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2.      Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson

 

3.      Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

 

4.      Prövning om stämman blivit behörigt kallad

 Ja

 

5.      Godkännande av dagordningen för årsmötet

Ja

 

6.      Val av justerare till årsmötesprotokollet

Till justerare valdes Mats J och Robert E

 

7.      Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året förutom juli och under juluppehållet.
En gång i månaden har minst två från styrelsen varit närvarande.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tio sammankomster,
övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.

 

En studieresa genomfördes under juli månad till en vapenbutik i Norrköping, Vapenbolaget.
På denna resa deltog 8 av klubbens medlemmar och resan resulterade i att klubben lånade hem fyra vapen av kaliber 22.

 

SPSF fyllde 70 år 2006 och arrangerade sex stycken deltävlingar varav KS var representerade i två.
KS hade nio stycken skyttar anmälda till riksmästerskapet, tyvärr blev det inga utmärkelser i år.

 

Klubben har dessutom haft klubbmästerskap, 10 deltagande klass 2.

Resultat:

1:a Kennet K

2:a Jan-Olov P

3:a Anne-sofie K

 

KS har även haft flera företag för visning och individuella tävlingar.

 

KS har en representant i styrelsen för Dammängens samarbetsförening som bildades under 2006.
Samtliga skytteklubbar i Katrineholms kommun är representerade i Dammängens samarbetsförening.

 

Klubben åt gemensam middag på restaurang Rhodos för att fira två stycken 60 åringar.

 

Robert E har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.

 

Ingmari S har erövrat skyttemärke Brons och Silver.

 

Medlemsantalet den 31 dec 2006 var 17 stycken, varav 14 är aktiva skyttar.

 

8.      Genomgång av kassaberättelse för 2006

Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi, se bifogat dokument.

Kassaberättelsen godkändes.

 

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

 

10.  Val av ordförande, kassör, suppleanter, materialförvaltare och tävlingsledare

 

Val av ordförande                                1 år                Hans Eriksson

 

Val av kassör                                       2 år                Kennet K

 

Val av 2 suppleanter                            1 år               Mats J och  Robert E

 

 

11.  Beslut om förhöjd hallhyra

Årsmötet beslutade om förhöjd hallhyra. Den nya hallhyran beslutades till 250 kr/termin alternativt 50 kr/gång.

 

12.  Mötets avslutande

Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

---------------------------------                               

Sekreterare Jenny H

 

Justeras:

 

 

----------------------------------        ------------------------        --------------------

         Ordförande Hans Eriksson                Robert E                   Mats J