Protokoll fört vid årsmöte 2006-01-26 Katrineholms skyttar

 

Närvarande: Rolf R, K-E N, Hans , Jan-Olof P,
Christian, Kennet K, Mats J och Anne-Sophie K.

 

1.      Mötets öppnande

      Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2.      Val av mötesordförande

       Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson.

 

3.      Val av mötessekreterare

      Till sekreterare för årsmötet valdes Anne-Sophie K

 

4.      Prövning om stämman blivit behörigt kallad
       Ja

 

5.      Godkännande av dagordningen för årsmötet

      Ja

 

6.      Val av justerare till årsmötesprotokollet

      Till justerare valdes Christian och Mats J

 

7.      Verksamhetsberättelse för Katrineholms skyttar 2005

Katrineholms skyttar (KS) har förutom i juli och juluppehåll haft skjutningar varje vecka under 2005.
 En gång i månaden har minst tre från styrelsen varit närvarande.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallens skjutlokal med vardera tio sammankomster.
Övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.
KS har genomfört en klubbtävling varannan månad med olika teman.
Klubben har dessutom haft tre stycken deltävlingar för klubbmästerskapet.
Resultat:

 

5 deltagande klass 1                                                10 deltagande klass 2

1:a  Ing-Marie S                                                      1:a Hans Eriksson               

2:a  Per E                                                                2:a Kenneth K

3:a  Marina K                                                          3:a Göran P

 

Under året har klubben köpt in en FN Browning. Även klubbtröjor har köpts in.
KS har också haft flera företag för visning och individuella tävlingar under året.
Klubben har varit representerad på några av årets kretstävlingar med blandade resultat.
Till riksmästerskapet hade KS 10st deltagande medlemmar.
Resultat:
Christian Ö tilldelades hedersplakett och Jan-Olof P  Standardmedalj.

 

Skyttemärke Brons och Silver har erövrats av Anne-Sophie K, Christian  och Robert E. 

 

Mats J, Christian och Anne-Sophie K har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.

 

Efter möte med fastighetsägare och polis kom en överenskommelse tillstånd att vapenkasun i Duveholmshallen skall iordningsställas enligt gällande regler.

 

Medlemsantalet den 31 december 2005 var 15 stycken varav samtliga är aktiva skyttar.

 

8.      Genomgång av kassaberättelse för 2005

      Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi.

 

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen.

      Ja

 

10.  Val av ordförande, sekreterare, suppleanter, materialförvaltare, revisor och tävlingsledare.

 

Val av ordförande                                1 år                                      Hans Eriksson

 

      Val av sekreterare                                2 år                                      Jenny H

 

      Val av 2 suppleanter                            1 år                                      Mats J

                                                                                                            Christian

 

      Val av materialförvaltare                       2 år                                      Jan-Olov P

      

      Val av revisor                                      2 år                                      Rolf R

 

       Val av tävlingsledare                           2 år                                      Jan-Olov P

 

11.  Mötets avslutande

      Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visat intresse.

 

      Vid protokollet

 

 

 Mötessekreterare Anne-Sophie K

 

 

 

       Justeras:

 

 

Mötesordförande                Justerare                             Justerare

Hans Eriksson                    Mats J                               Christian Ö