Protokoll fört vid årsmöte 2009-01-22
Katrineholms skyttar

 

 

1.      Mötets öppnande

Sittande ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2.      Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Eriksson

 

3.      Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny H

 

4.      Prövning om stämman blivit behörigt kallad

Ja

 

5.      Godkännande av dagordningen för årsmötet

Ja

 

6.      Val av justerare till årsmötesprotokollet

Till justerare valdes Robert E och J-O P

 

7.      Genomgång av verksamhetsberättelsen för föreningen

       Katrineholms skyttar har under 2008 fått 2 nya medlemmar i klubben,
Peter Heibrant och Martin N

Katrineholms skyttar (KS) har haft skjutningar varje vecka hela året
förutom juli och under juluppehållet.
En gång i månaden har minst två från styrelsen varit närvarande.
Delar av vårterminen och höstterminen var KS inhyrda i Duveholmshallen´s skjutlokal med vardera tretton sammankomster, övrig tid har skjutningen skett på Dammängens pistolbana.

 

KS har en representant i styrelsen för Dammängens samarbetsförening (Jenny H)
som bildades under 2006.
Samtliga skytteklubbar i Katrineholms kommun är representerade i Dammängens samarbetsförening.

 

KS fick hjälp av bygglinjen på Duveholms gymnasiet, att påbörja uppbyggnaden av en toalett till 25m banan på Dammängen
 

KS hade 6 st skyttar anmälda till det årliga riksmästerskapet.
KS har varit representerade vid några tävlingar med olika resultat

Klubben har dessutom haft klubbmästerskap, 9 deltagande i klass 2.

 

Resultat:

1:a Peter Heibrant

2:a Hasse Eriksson

3:a Göran P

Peter Heibrant har kvalificerat sig för licens på kaliber 22.

Medlemsantalet den 31 dec 2008 var 15 stycken, varav 10 är aktiva skyttar.

 

8.      Genomgång av kassaberättelse för 2008

Ordförande Hans Eriksson redovisar föreningens ekonomi, 

                

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

 

10.  Ändring av medlemskapets varaktighet

Stämman beslutade att från och med 2010 ändras längden för medlemskapet i föreningen.
Senast den 31 januari skall medlemsavgift erläggas av medlemmar i Katrineholms skyttar.
De som ej betalat medlemsavgift nämnda datum räknas ej som medlem den 1 februari samma år. Stämman beslutade även att årsmötet i fortsättningen skall hållas under februari månad.
De som ej betalat årsavgift den 31 januari är därmed ej röstberättigade vid följande årsmöte.

 

11.  Val av ordförande, kassör och 2st ledamöter

 

Val av ordförande                               1 år                Hans Eriksson

Val av kassör                                      2 år                Robert E                 

 

Val av 2 ledamöter                              2 år               Kenneth K

                                                          1 år               J-O P  

                                                                                                                                                 

12.  Vapenfrågor

Stämman beslutade om ett eventuellt inköp av ytterligare ett vapen av kaliber 22 samt ett eventuellt inköp av vapen av grövre kaliber.

 

13.  Gåva

Rolf R förslag om en mindre gåva till ordförande för väl utfört arbete bifalles.

 

14.  Mötets avslutande samt prisutdelning

Årsmötet avslutades av ordförande som även tackade för visat intresse samt förrättade prisutdelning.

 

 

 

Vid protokollet

__________________

Jenny H

 

Justeras:

_____________________                 ________________            _______________

Ordförande Hans Eriksson        

 

 

 

Tillbaka